Gå til innholdet

Nyheter

TAKK FOR SIST ALLE DELTAKERE PÅ EIENDOMSDAGEN I DRAMMEN 2017

Eiendomssenteret er stolt medarrangør av Eiendomsdagen i Drammen, og vi er også deltaker i Ressursgruppen for prosjektet Næringsvekst 2020. Næringsvekst 2020 skal øke næringsetableringen i vår region. Vi skal være en aktiv støttespiller og et naturlig førstevalg for det lokale næringslivet. Vi kjenner Drammen og regionen best, og det gir våre råd verdi.  

Planleggingen av neste års Eiendomdomsdag er allerede i gang. Hold av torsdag 11. oktober 2018!

I 2018 flytter vi !

2018 blir et spennende år for Eiendomssenteret.

Vi flytter da inn i et helt nye og moderne lokaler i Nedre Storgate 19. Bygget blir et signalbygg i byen og vår base.

Følg med på byggeprosessen her https://www.svenssonnokleby.no/byggeprosess/

 

EIENDOMDSAGEN I DRAMMEN 2017

 

Distriktets største bransjetreff for eiendom, entreprenør, bygg og anlegg

Vi ønsker igjen velkommen til Eiendomsdagen i Drammen

Torsdag 12. oktober 2017, kl. 12.00-18.00 på Union Scene

For mer informasjon om programmet og foredragsholderne se www.eiendomsdagen.drammen.no

 

RK Accounting AS overtar nå forvaltningen hos Eiendomssenteret AS. 

RK Accounting AS inngår i Revisorkollegiet AS, og har et stort fagmiljø innen regnskap og økonomisk rådgivning.  Det gjør oss til en av distriktets største eiendomsforvaltere med 150 000 kvm nærings- og boarealer, samt ca. 740 leieforhold i porteføljen. 
Eiendomssenteret blir nå del av et kompetansehus med større faglig miljø og større ressurser.

Du vil fortsatt finne oss i de samme lokalene som før, med de samme dyktige menneskene til å håndtere din eiendom.

ENDRINGENE FOR JORD- OG SKOGEIENDOMMER TRER I KRAFT

 

Kongen i statsråd har i dag, 21.06.2017, vedtatt at rene skogeiendommer kan selges UTEN priskontroll fra 1.JULI.

Øvrige endringer gjelder fra 1.SEPTEMBER.

Les mer her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-konsesjonsloven-jordloven-og-odelsloven-trer-i-kraft/id2558386/

ENDRINGER FOR JORD- OG SKOGEIENDOMMER

I går, 13.06.2017, vedtok Stortinget at bebygde eiendommer med mindre enn 35 daa full- og overflatedyrka blir konsesjonsfrie hvis de samlet er under 100 daa.

Samme regler for odel, men ikke krav til bebyggelse.

Er de større enn 100 daa, men mindre enn 35 daa full- og overflatedyrka er de konsesjonspliktige, men uten priskontroll og lovpålagt boplikt. 

Skogeiendommer - uansett størrelse - med mindre enn 35 daa full- og overflatedyrka er uten priskontroll, men konsesjonspliktige.

Når dette trer i kraft fastsettes fredag.

NEDRE STORGATE 19 I DRAMMEN

Våren 2018 flytter vi inn i nytt bygg i Nedre Storgate 19.

Oxer Eiendom skal sette opp det nye bygget på 3000 kvadratmeter på nabotomten til våre eksisterende lokaler. Sammen med Svensson Nøkleby skal vi leie fire av fem etasjer i nybygget. Vi er helt sikre på at bygget vil bli en berikelse for området, og at Gågata i Drammen vil få et løft.

Følg med på byggeprosessen her: Byggekamera Nedre Storgate 19

Arkitekt: Arkitektkontoret Nils Tveit AS / Goa Arkitektkontor AS
Illustrasjon: Ninety90, London

EIENDOMSDAGEN I DRAMMEN 2016

- Distriktets største bransjetreff for eiendom, entreprenør, bygg og anlegg

Vi ønsker igjen velkommen til Eiendomsdagen i Drammen

Torsdag 13. oktober 2016, kl. 12.00-18.00 på Union Scene, Drammen (Ferdig til 18.00 - deretter tapas med mingling.)

"Regionhovedstaden Drammen - hva nå?" Hvilke muligheter og hvilke utfordringer har Drammen? Hvilke faktorer trekker i ulike retninger?

Det handler om byens fremtidige rolle og utvikling, og vi kan by på mange spennende foredrags-holdere. Ansvarlig redaktør i Drammens Tidende, Kristin Monstad, kommer for å kaste et kjærlig, men samtidig kritisk blikk på byen. Vi får også besøk av Ole Wiig, trondheimsarkitekten som fikk årets byutviklingspris i Trondheim, og som kommer med et oppvåkningsrop til Drammen. Ingebjørg Harto, næringspolitisk direktør i NHO, og Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank, vil se på spørsmålene i et næringspolitisk og økonomisk perspektiv.

For mer informasjon om programmet og foredragsholderne se www.eiendomsdagen.drammen.no

Påmelding innen 10. oktober på www.nfdr.no (Pris: 1.500,- eks. mva.)

ENDRINGER I KONSESJONSLOVEN 

ENDRINGER I KONSESJONSLOVEN – FÆRRE EIENDOMMER UNDERLAGT PRISKONTROLL

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom, og reglene om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter. I dette notatet omtales kun eiendommens karakter.

Eiendommens bebyggelse, samlede størrelse og hvilke type arealer den inneholder, avgjør hvilket regelverk i konsesjonsloven som skal følges ved et salg ut av familien. Litt forenklet kan vi si at vi har konsesjonsfrie eiendommer og konsesjonspliktige eiendommer.

De konsesjonspliktige eiendommene er inndelt i to grupper:

  1. Bebygde eiendommer større enn 100 dekar, men mindre enn 25 daa full-/ overflatedyrka og mindre enn 500 daa produktiv skog. Disse eiendommene har ikke priskontroll og lovpålagt boplikt.
  2. Bebygde eiendommer med mer enn 25 daa full-/overflatedyrka eller mer enn 500 daa produktiv skog. Disse eiendommene har priskontroll og boplikt.

Landbruksdepartementet har gitt retningslinjer for fastsettelse av pris på landbruks-eiendommer i rundskriv M-3/2002. Priskontrollen i dette rundskrivet er bygd på et prinsipp om at jord og skog skal verdsettes ut fra avkastning og bygninger etter gjenanskaffelses-verdi. Rundskrivet skal bl.a. bidra til å oppfylle de landbrukspolitiske mål. Da bør man legge merke til at dette rundskrivet er 14 år gammelt, og målsettingen har endret seg vesentlig i løpet av disse 14 årene. I gruppe 2 har det vært et unntak for priskontroll hvis eiendommen har vært bebygd med et bolighus med brukbar standard med vei, vann og avløp og kjøpesummen ikke har vært høyere enn kr 2,5 millioner.

16. februar 2016 behandlet Stortinget regjeringens forslag om endring av gjeldende konsesjonslovgivning. Stortinget ba regjeringen heve beløpsgrensen ved overtakelse av eiendom med brukbar bolig med vei, vann og avløp fra kr 2,5 millioner til kr 3,5 millioner. Beløpsgrensen ble følgelig hevet med kr 1 million med virkning fra 23.02.2016. Oppjusteringen gjelder i alle saker hvor det ikke per 23.02.2016 er truffet vedtak i første instans, se rundskriv M-2/2016 («Endring i Rundskriv M-2/2012»).

Lovendringen vil sannsynligvis medføre en økning i omsetningen av landbrukseiendommer da det nå blir mulig å oppnå en høyere pris for eiendommen. Basert på priser og omsetningstall for 2013 anslår Landbruks- og matdepartementet at det på landsbasis vil bli 20 prosent færre eiendoms overdragelser med priskontroll. Vi stiller oss litt undrende til dette da statistikken ikke skiller mellom salg i markedet og salg innad i familien, og det er ingen eksakt prisstatistikk for alle landbrukseiendommer.

Det må også tillegges at det fortsatt vil være boplikt på disse eiendommene i gruppe 2 slik at det gjenstår å se om markedet faktisk vil betale mer. Mange av de aktuelle eiendommene har sannsynligvis en relativt lang avstand til jobbsentre, og prisen vil gjenspeile prisen på lokalt boligmarked. 

Stortinget har for øvrig bedt regjeringen komme med forslag om lovendring for å heve arealgrensene for konsesjonsplikt og forslag til hvordan priskontrollen på rene skogseiendommer kan oppheves. Det er altså flere endringer i konsesjonslovgivningen på trappene. 

Ønsker du å få vite mer om hvordan lovendringen berører deg? Ta kontakt med oss i Norsk Landbruksmegling.

16.03.2016

NYTT NÆRINGSBYGG I DRAMMEN SENTRUM

Eiendomssenteret AS og Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS flytter i 2018 !

Oxer Eiendom skal utvikle et nytt næringsbygg i Nedre Storgate 19 i Drammen for Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS som leietaker. Bygget blir på ca. 3.000 m2, og skal ferdigstilles våren 2018. Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS har inngått en 10 års leiekontrakt for sitt nye hovedkontor. Bygget blir på 5 etasjer hvor av Svensson Nøkleby skal leie 4 av disse. Oxer planlegger restaurant i første etasje. «Vi ønsker å etablere nye nytt og spennende, samt tilføre Drammen noe nytt», sier markedssjef Anniken Haug. Svensson Nøkleby er Drammensregionens største advokatfirma med 40 ansatte. Selskapet har ekspertise innen de fleste juridiske fagområder, og bistår bedrifter, private og det offentlige. Eiendomssenteret er et heleid datterselskap av Svensson Nøkleby.

Les mer fra Oxer Eiendom sin pressemelding her /Images/Oxer-Eiendom-bygger-nytt-nAeringsbygg.pdf

Illustrasjon fra Oxer Eiendom sine hjemmesider

Fotograf Thomas Bjørnflaten